Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T18n0854_001 胎藏梵字真言 第1卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 18 冊 » No.0854 » 第 1 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

No. 854

胎藏梵字真言上卷

[0164c05] 灑淨真言。

[0164c06] SD-D5B5.gifna maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifa pra ti sa me SD-D7C4.gifga ga na sa me SD-D7C4.gifsa ma ntā nu ga te SD-D7C4.gifpra kṛ ti vi śu ddhe SD-D7C4.gifdha rma dhā tu vi śo dha ni SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0164c09] 持地真言曰。

[0164c10] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifsa rva ta thā ga SD-D7C4.gifdhi ṣṭā dhi ṣṭi te a ca le SD-D7C4.gifvi ma le SD-D7C4.gifsma ra ṇe SD-D7C4.gifpra kṛ ti pa ri śu ddhe svā SD-D5B4.gif

[0164c13] 持香水真言曰(押紙。已下經二具緣品)。

[0164c14] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifa gna ye svā SD-D5B4.gif

[0164c15] 略奉持護摩真言曰。

[0164c16] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ aḥ ma śā nti ga ta śā nti ka ra SD-D7C4.gifpra śa ma dha rma ni rjja ta SD-D7C4.gifa bhā va svā va dha rsa sa prā pta SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0164c19] 大力大護明妃真言曰。

[0164c20] na maḥ sa rva ta thā ga te bhyo SD-D7C4.gifsa rva bha ya vi ga te bhyaḥ SD-D7C4.gifvi śva mu khe bhyaḥ SD-D7C4.gifsa rva thā SD-D7C4.gifhaṃ khaṃ SD-D7C4.gifra kṣa ma va le SD-D7C4.gifsa rva ta thā ga ta SD-D7C4.gifpu rye ni jja te hūṃ hūṃ trā trā SD-D7C4.gifa pra ni ha te SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0164c24] 入佛三昧耶真言曰。

[0164c25] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifa sa me tri sa me SD-D7C4.gifsa ma ye svā SD-D5B4.gif

[0164c27] 法界生真言曰。

[0164c28] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifdha rma dha tu SD-D7C4.gifsvā va ko haṃ SD-D5B4.gif

[0165a01] 金剛薩埵真言曰。

[0165a02] na maḥ sa ma nta va jra ṇāṃ SD-D7C4.gifva jra tma ko haṃ SD-D5B4.gif

[0165a03] 金剛鎧真言曰。

[0165a04] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ SD-D7C4.gifva jra ka va ca hūṃ SD-D5B4.gif

[0165a05] 如來眼真言曰。

[0165a06] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifta thā ga ca kṣu rvya va lo ka ya svā SD-D5B4.gif

[0165a08] 塗香真言曰。

[0165a09] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ vi śu ddha ga ndho dbha va svā SD-D5B4.gif

[0165a10] 華供養真言曰。

[0165a11] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifma mai trya bhyu dga te svā SD-D5B4.gif

[0165a13] 燒香真言曰。

[0165a14] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifdha rma dha tva nu ga te svā SD-D7C4.gif

[0165a16] 飲食真言曰。

[0165a17] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifa ra ra ka ra ra va li rda de ma va liḥ svā SD-D5B4.gif

[0165a19] 燈明真言曰。

[0165a20] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifta thā ga rci SD-D7C4.gifspha ra ṇa va bhā sa na SD-D7C4.gifga ga nau rya svā SD-D5B4.gif

[0165a22] 閼伽真言曰。

[0165a23] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifga ga na sa sa ma svā SD-D5B4.gif

[0165a25] 如來頂相真言曰。

[0165a26] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifga ga na nta spha ra ṇa SD-D7C4.gifvi śu ddha dha rma ni jja te svā SD-D5B4.gif

[0165a28] 如來甲真言曰。

[0165a29] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifpra ca ṇḍa va jra jvā la SD-D7C4.gifvi sphu ra hūṃ SD-D5B4.gif

[0165a31] 如來舌真言。

[0165b01] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifma ma ta thā ga ji hva SD-D7C4.gifsa tya dha rma pra ti ṣṭi ta svā SD-D5B4.gif

[0165b03] 如來圓光真言曰。

[0165b04] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifjvā li ni SD-D7C4.gifta thā ga rci svā SD-D5B4.gif

[0165b06] 無礙力真言曰(押紙云。已下第二卷普通真言藏品)。

[0165b08] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifsa ma nu ga ta va ra ja dha rma ni rja ta SD-D7C4.gifma ma ha svā SD-D5B4.gif

[0165b10] 彌勒菩薩真言曰。

[0165b11] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifa ji taṃ ja ye SD-D7C4.gifsa rva sa tvā śa nu ga ta SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0165b13] 虛空藏真言曰。

[0165b14] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifa śa sa ma nu ga SD-D7C4.gifvi ci trāṃ ba ra dha ra SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0165b16] 除蓋障真言曰。

[0165b17] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifaḥ sa tva hi bhyu dga ta SD-D7C4.giftraṃ traṃ raṃ raṃ svā SD-D5B4.gif

[0165b19] 觀自在真言曰。

[0165b20] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifsa rva ta thā ga va lo ki ta SD-D7C4.gifka ṇa ma ya SD-D7C4.gifra ra ra hūṃ jaḥ svā SD-D5B4.gif

[0165b22] 得大勢至真言曰。

[0165b23] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifja ja saḥ svā SD-D5B4.gif

[0165b24] 多羅尊真言曰。

[0165b25] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifka ṇe dbha ve SD-D7C4.gif re ri ṇi SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0165b27] 毘俱胝真言曰。

[0165b28] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifsa rva bha ya trā hūṃ spha ya svā SD-D5B4.gif

[0165b30] 白處尊真言曰。

[0165b31] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifta thā ga ta vi ṣa ya SD-D7C4.gifsaṃ bha ve SD-D7C4.gifpa dma li ni svā SD-D5B4.gif

[0165c02] 何耶揭嘌嚩真言曰。

[0165c03] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifhūṃ khā da ḍhaṃ jaṃ SD-D7C4.gifspha ya SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0165c05] 地藏菩薩真言曰。

[0165c06] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifha ha ha SD-D7C4.gifsu ta nu SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0165c08] 文殊師利真言曰。

[0165c09] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifhe he ku ra ka SD-D7C4.gifvi mu kti pa tha svi ta SD-D7C4.gifsma ra SD-D957.gifpra ti jñāṃ svā SD-D5B4.gif

[0165c11] 金剛手真言曰。

[0165c12] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ SD-D7C4.gifca ṇḍa ma ro ṣa ṇa hūṃ SD-D5B4.gif

[0165c14] 忙莾計真言曰。

[0165c15] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ tri ṭa tri ṭa SD-D7C4.gifja yaṃ ti SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0165c17] 金剛鎖真言曰。

[0165c18] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ SD-D7C4.gifhūṃ ba ndha ba ndha ya SD-D7C4.gifmo ṭa mo ṭa ya SD-D7C4.gifva jre dbha ve SD-D7C4.gifsa rva ttrā pra ti ha te SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0165c21] 金剛月靨真言曰。

[0165c22] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ hrīṃ hūṃ pha ṭa SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0165c23] 金剛針真言曰。

[0165c24] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ SD-D7C4.gifsa rva dha rmma ni ve dha ni va jra su ci va ra de SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0165c26] 一切持金剛真言曰。

[0165c27] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ SD-D7C4.gifhūṃ hūṃ hūṃ pha pha jaṃ jaṃ svā SD-D5B4.gif

[0165c29] 一切奉教真言曰。

[0165c30] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ SD-D7C4.gifhe he hiṃ ci ya si SD-D7C4.gifgṛ hṇa gṛ hṇa SD-D7C4.gifkhā da khā da pa ri ra ya SD-D7C4.gifsa rva kiṃ ka ṇaṃ svā pra ti jñā SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0166a02] 釋迦牟尼真言曰。

[0166a03] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifsa rva kle śa ni sa na SD-D7C4.gifsa rva dha rmma va śi pra pta SD-D7C4.gifga ga na sa sa ma SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0166a06] 毫相真言曰。

[0166a07] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifva de va ra prā pte hūṃ SD-D5B4.gif

[0166a09] 一切諸佛頂真言曰。

[0166a10] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifvaṃ vaṃ vaṃ hūṃ hūṃ pha SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0166a12] 無能勝真言曰。

[0166a13] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifdhriṃ dhriṃ riṃ riṃ jiṃ jiṃ svā SD-D5B4.gif

[0166a14] 無能勝妃真言曰。

[0166a15] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifa ji te SD-D7C4.gifja yaṃ ti ta ḍi te SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0166a17] 地神真言曰。

[0166a18] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifpṛ thi vyai SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0166a19] 毘紐天真言曰。

[0166a20] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifvi ṣṇa ve SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0166a21] 伊舍那天真言曰。

[0166a22] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gif dra svā SD-D5B4.gif

[0166a23] 風神真言曰。

[0166a24] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gif ya ve SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0166a25] 六美音天。

[0166a26] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifsu ra svā tyai SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0166a27] 羅剎主真言曰。

[0166a28] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gif kṣa dhi pa ta ye SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0166a30] 四閻魔真言曰。

[0166a31] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifvai va sva ya SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0166b02] 三死王真言曰。

[0166b03] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifmṛ tya ve svā SD-D5B4.gif

[0166b04] 黑夜神真言曰。

[0166b05] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gif la ttrī ye SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0166b06] 七母等真言曰。

[0166b07] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifma tṛ bhyaḥ SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0166b08] 釋提桓因真言曰。

[0166b09] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifśa kra ya SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0166b10] 嚩嚕拏龍真言曰。

[0166b11] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifa māṃ pa ta ye SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0166b12] 五梵天真言曰。

[0166b13] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifpra ja pa ta ye SD-D7C4.gif SD-D5B4.gif

[0166b14] 日天真言曰。

[0166b15] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifa di tyā ya SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0166b16] 月天真言。

[0166b17] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifca ndrā ya SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0166b18] 十諸龍真言。

[0166b19] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifme gha śa ye SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0166b20] 難陀跋難陀真言曰。

[0166b21] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifna nde pa na nda ya SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0166b23] 虛空眼明妃真言曰。

[0166b24] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifga ga na va ra la kṣa ṇe SD-D7C4.gifga ga na sa ma ya SD-D7C4.gifsa rva to dga SD-D7C4.gifbhi ra saṃ bha ve SD-D7C4.gifjvā la mo ghā nāṃ SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0166b27] 不動主真言曰。

[0166b28] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ SD-D7C4.gifca ḍo ma ro ṣa ṇa SD-D7C4.gif

[0166b29] spha ya hūṃ ttra ka hāṃ māṃ SD-D5B4.gif

[0166b30] 降三世真言曰。

[0166b31] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ SD-D7C4.gifha ha ha SD-D7C4.gifvi sma ye SD-D7C4.gifsa rva ta thā ga SD-D7C4.gifvi ṣa ya saṃ bha va SD-D7C4.gifttrai lo kya vi ja ya hūṃ jaḥ SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0166c03] 聲聞真言曰。

[0166c04] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifke tu pra tya ya SD-D7C4.gifvi ga ta ka rma ni rja ta SD-D7C4.gifhūṃ SD-D5B4.gif

[0166c06] 緣覺真言曰。

[0166c07] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifvaḥ SD-D5B4.gif

[0166c08] 普一切諸佛菩薩心真言曰。

[0166c09] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifsa rva bu ddhā bo dhi sa tva SD-D7C4.gifhṛ da yaṃ nyā ve śa niṃ SD-D7C4.gifna maḥ sa rva vi de SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0166c11] 普世明妃真言曰。

[0166c12] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.giflo lo ka ya SD-D7C4.gifsa rva de va ga ya kṣa ga ndha rvā SD-D7C4.gifa su ra ga ḍa kiṃ da ra SD-D7C4.gifma ra di SD-D7C4.gifhṛ da SD-D7C4.gifnyā ka rṣa ya SD-D7C4.gifvi ci tra ga ti SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0166c16] 一切諸佛真言曰。

[0166c17] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifsa rva thā SD-D7C4.gifvi ma ti vi ki ra ṇā SD-D7C4.gifdha rma dhā tu ni rja ta saṃ saṃ ha SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0166c19] 不可越守護門真言曰。

[0166c20] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifḍa rdha rṣa ma ro ṣa ṇa SD-D7C4.gifkhā da ya sa rvāṃ ta thā ga jriṃ ku SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0166c22] 相向守護門真言曰。

[0166c23] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifa bhi mu kha he ma pra ca ḍo SD-D7C4.gifa bhi mu khā SD-D7C4.gifgṛ hṇa kha da ya SD-D7C4.gifki ci ra ya si SD-D7C4.gifsa ma ya ma nu sma ra SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0166c26] 大結界真言曰。

[0166c27] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifsa rva ttra nu ga te SD-D7C4.gifva nva ya maṃ SD-D7C4.gifma sa ma ya ni rja te SD-D7C4.gifsma ra ṇa a pra ti ha de SD-D7C4.gifdha ka dha ka SD-D7C4.gifca ra ca ra SD-D7C4.gifva nva SD-D7C4.gifda śa ddi śaṃ SD-D7C4.gifsa rva ta thā ga ḍa jñā te SD-D7C4.gifpra va ra dha rma la ddha bi ja ye SD-D7C4.gifbha ga va ti SD-D7C4.gifbi ku bi ku le SD-D7C4.gifle li pu ri SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0167a02] 菩提心真言。

[0167a03] bo dhi a SD-D5B4.gif

[0167a04] 菩提行真言。

[0167a05] ca ryā ā SD-D5B4.gif

[0167a06] 成菩提真言曰。

[0167a07] saṃ bo dhi aṃ SD-D5B4.gif

[0167a08] 涅槃真言曰。

[0167a09] ni rvā ṇa SD-D7C4.gifaḥ SD-D5B4.gif

[0167a10] 降三世真言曰。

[0167a11] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ SD-D7C4.giftra lo kya bi ja ya hāḥ SD-D5B4.gif

[0167a12] 不動尊真言曰。

[0167a13] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ SD-D7C4.gifSD-D5B4.gif

[0167a14] 無動尊真言曰。

[0167a15] a ca la na thāḥ SD-D5B4.gif

[0167a16] 除蓋障真言曰。

[0167a17] sa rva va ra ṇa bi ṣkā bhī SD-D5B4.gif

[0167a18] 除蓋障真言曰。

[0167a19] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifaḥ SD-D5B4.gif

[0167a20] 觀自在真言曰。

[0167a21] a va lo ki te śva ra SD-D7C4.gifsaḥ SD-D5B4.gif

[0167a22] 金剛手真言曰。

[0167a23] va jra ṇi SD-D7C4.gifva jra ṇaṃ vaḥ SD-D5B4.gif

[0167a24] 文殊師利真言曰。

[0167a25] muṃ ju śrī SD-D7C4.gifbu ddha nāṃ maṃ SD-D5B4.gif

[0167a26] 虛空眼真言曰。

[0167a27] ga ga na lo ca SD-D7C4.gifgaṃ SD-D5B4.gif

[0167a28] 法界真言曰。

[0167a29] dha rma dhā traḥ raṃ SD-D5B4.gif

[0167a30] 大勤勇真言。

[0167b01] ma raḥ SD-D7C4.gifkhaṃ SD-D5B4.gif

[0167b02] 水自在真言曰。

[0167b03] ja lai śva SD-D7C4.gifjaṃ SD-D5B4.gif

[0167b04] 多羅尊真言曰。

[0167b05] de SD-D7C4.giftaṃ SD-D5B4.gif

[0167b06] 毘俱胝真言曰。

[0167b07] bhyaḥ SD-D7C4.gifbhṛ ku ṭī SD-D5B4.gif

[0167b08] 得大勢至真言曰。

[0167b09] saṃ SD-D7C4.gifma svā ma prā ptaḥ SD-D5B4.gif

[0167b10] 白處尊真言曰。

[0167b11] paṃ SD-D7C4.gifpa ḍe ra si SD-D5B4.gif

[0167b12] 何耶揭嘌嚩真言曰。

[0167b13] haṃ SD-D7C4.gifha ya grī vaḥ SD-D5B4.gif

[0167b14] 耶輸陀羅真言曰。

[0167b15] yaṃ SD-D7C4.gifya śo dha SD-D5B4.gif

[0167b16] 寶手真言。

[0167b17] saṃ SD-D7C4.gifra tna ṇi SD-D5B4.gif

[0167b18] 光網真言曰。

[0167b19] jaṃ SD-D7C4.gifja li pra bha SD-D5B4.gif

[0167b20] 釋迦牟尼真言曰。

[0167b21] bhaḥ SD-D7C4.gifśa kya mu ni SD-D5B4.gif

[0167b22] □佛頂真言曰。

[0167b23] hūṃ hūṃ saṃ huṃ SD-D7C4.gifhūṃ ṭrūṃ SD-D7C4.gifu ṣṇī ṣa tra yaṃ SD-D5B4.gif

[0167b24] 白傘蓋佛頂真言曰。

[0167b25] laṃ SD-D7C4.gifsi ta pa tra SD-D5B4.gif

[0167b26] 勝佛頂真言曰。

[0167b27] śaṃ SD-D7C4.gifja yo ṣṇī ṣa SD-D5B4.gif

[0167b28] 最勝佛頂真言曰。

[0167b29] śī SD-D7C4.gifvi ja yo ṣṇī ṣa SD-D5B4.gif

[0167c01] 光聚佛頂真言。

[0167c02] trīṃ SD-D7C4.gifte je śi SD-D5B4.gif

[0167c03] 除障佛頂真言。

[0167c04] hraṃ SD-D7C4.gifvi ki ra ṇa paṃ co ṣṇī ṣa SD-D5B4.gif

[0167c05] 世明妃真言曰。

[0167c06] taṃ haṃ paṃ haṃ yaṃ SD-D7C4.gifbi dyā ṣṇī lo ke SD-D5B4.gif

[0167c07] 無能勝真言曰。

[0167c08] huṃ SD-D7C4.gifa pa ji SD-D5B4.gif

[0167c09] 地神真言曰。

[0167c10] bi SD-D7C4.gifpṛ thi SD-D5B4.gif

[0167c11] 計設尼真言曰。

[0167c12] ki li SD-D7C4.gifke śi SD-D5B4.gif

[0167c13] 烏婆計設尼真言曰。

[0167c14] di li SD-D7C4.gifu pa ke śi SD-D5B4.gif

[0167c15] 質多羅童子真言曰。

[0167c16] mi li SD-D7C4.gifci trā SD-D5B4.gif

[0167c17] 財惠童子真言曰。

[0167c18] hi li SD-D7C4.gifva su ma ti SD-D5B4.gif

[0167c19] 除疑怪真言曰。

[0167c20] ha sa nāṃ SD-D7C4.gifhau ku ha li naḥ SD-D5B4.gif

[0167c21] 施一切眾生無畏真言曰。

[0167c22] ra sa nāṃ SD-D7C4.gifsa rva sa tvā bha yaṃ da de SD-D5B4.gif

[0167c23] 除一切惡趣真言曰。

[0167c24] sa naṃ SD-D7C4.gifsa rva ja haḥ SD-D5B4.gif

[0167c25] 哀愍惠真言曰。

[0167c26] sa naṃ SD-D7C4.gif

[0167c27] 大慈生真言。

[0167c28] ṭhaṃ SD-D7C4.gifma mai trya bhyu dga ta SD-D5B4.gif

[0167c29] 大□纏真言曰。

[0167c30] yaṃ SD-D7C4.gifma ka ṇā pra ti ta SD-D5B4.gif

[0168a01] 除一切熱惱真言曰。

[0168a02] ī rva ha pra śa mi na SD-D5B4.gif

[0168a03] 不可思議真言曰。

[0168a04] ū SD-D7C4.gifa ci ntya ma ti da tta SD-D5B4.gif

[0168a05] 地藏旗真言曰。

[0168a06] ha ha ha SD-D7C4.gifbi sa rva śā pa ri ka svā SD-D5B4.gif

[0168a07] 寶處真言曰。

[0168a08] daṃ jaṃ SD-D7C4.gifra tna ka ra SD-D5B4.gif

[0168a09] 寶手真言曰。

[0168a10] ṣa SD-D7C4.gifra tna ṇi SD-D5B4.gif

[0168a11] 持地真言曰。

[0168a12] ṅaṃ SD-D7C4.gifdha ra ṇi nva ra ñaṃ SD-D5B4.gif

[0168a13] 寶印手真言曰。

[0168a14] phaṃ SD-D7C4.gifra tna mu drā ha sta SD-D5B4.gif

[0168a15] 堅固意真言曰。

[0168a16] ṇāṃ SD-D7C4.gifdṛ ḍha dhyā śa ya SD-D5B4.gif

[0168a17] 虛空無垢真言曰。

[0168a18] haṃ SD-D7C4.gifga ga ma la SD-D5B4.gif

[0168a19] 虛空惠真言曰。

[0168a20] riṃ SD-D7C4.gifga ga na ma te SD-D5B4.gif

[0168a21] 清淨惠真言曰。

[0168a22] ga taṃ SD-D7C4.gifbi śu ddha ma te SD-D5B4.gif

[0168a23] 行□真言曰。

[0168a24] dhi raṃ SD-D7C4.gifri tra ma te SD-D5B4.gif

[0168a25] □惠真言曰。

[0168a26] si ra bu ddhe SD-D5B4.gif

[0168a27] □。

[0168a28] śrī ha vraṃ SD-D7C4.gifki ṇā SD-D5B4.gif

[0168a29] 諸菩薩所說真言曰。

[0168b01] kṣaḥ ḍa ta ra yaṃ kaṃ SD-D7C4.gifya tho kta bo dhi sa tvā SD-D5B4.gif

[0168b02] 淨居真言曰。

[0168b03] na mo ra ma dha rma saṃ bha va bi bha va SD-D7C4.gifka tha na saṃ saṃ sa te svā SD-D5B4.gif

[0168b05] 淨居天真言曰。

[0168b06] śu ddho va SD-D5B4.gif

[0168b07] 羅剎婆真言曰。

[0168b08] kraṃ ke ri SD-D7C4.gif kṣa sa SD-D5B4.gif

[0168b09] 諸荼吉尼真言曰。

[0168b10] hrīḥ haḥ SD-D7C4.gifḍa ki nāṃ SD-D5B4.gif

[0168b11] 藥叉女真言曰。

[0168b12] ya kṣa bi dyā dha ri SD-D7C4.gifya kṣi ṇī nāṃ SD-D5B4.gif

[0168b13] 諸毘舍遮真言曰。

[0168b14] pi ci pi ci SD-D7C4.gifpi śā ci nāṃ SD-D5B4.gif

[0168b15] 諸部多羅真言曰。

[0168b16] guṃ ī gu i maṃ saṃ te SD-D7C4.gifbhū nāṃ SD-D7C4.gif

[0168b17] 諸阿修羅真言曰。

[0168b18] ra ṭaṃ ra ṭaṃ dhvaṃ taṃ mra SD-D7C4.gifa a pra SD-D5B4.gif

[0168b19] 諸摩睺囉伽真言曰。

[0168b20] SD-D7C4.gifga ra laṃ viṃ ra liṃ SD-D5B4.gif

[0168b21] 摩睺羅伽真言曰。

[0168b22] ma ho ra ga SD-D5B4.gif

[0168b23] 諸緊那羅真言曰。

[0168b24] ha kha sa naṃ bi ha sa naṃ SD-D7C4.gifki nta ra ṇāṃ SD-D5B4.gif

[0168b25] 諸人真言曰。

[0168b26] i cchā pa raṃ ma ḍo ma ye me sva ma nu ṣya ṇaṃ SD-D5B4.gifṭha SD-D5B4.gif

[0168b28] 無所不至真言曰 已下第三卷(押紙云。已下第三卷悉地出現品)。

[0168b30] na maḥ sa rva ta thā ga re bhyo SD-D7C4.gifbi śva mu khe bhyaḥ sa rva thā SD-D7C4.gifa ā aṃ aḥ SD-D5B4.gif

[0168c02] □空藏明妃真言曰。

[0168c03] na maḥ sa rva ta thā ga te bhyo SD-D7C4.gifvi śva mu khe bhyaḥ SD-D7C4.gifsa rva thā khaṃ SD-D7C4.gifu dga te spha ra maṃ SD-D7C4.gifga ga na kaṃ SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0168c06] 滿足一切金剛字句真言曰。

[0168c07] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifaḥ bi ra hūṃ khaṃ SD-D5B4.gif

[0168c08] 無礙力明妃真言曰(押紙云。已下第三卷轉字輪マタラ行品)。

[0168c10] ta dya thā ga ga na sa me SD-D7C4.gifa pra ti sa me SD-D7C4.gifsa rva ta thā ga sa nta tṛ ga SD-D7C4.gifga ga na sa ma SD-D7C4.gif va ra la kṣa ṇe SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0168c13] 救世者真言曰。

[0168c14] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ SD-D7C4.gifa SD-D5B4.gif

[0168c15] 無能害力明妃真言曰。

[0168c16] na maḥ sa rva ta thā ga te bhyaḥ SD-D7C4.gifsa rva mu khe bhyaḥ SD-D7C4.gifa sa me pa ra me SD-D7C4.gifa ca le SD-D7C4.gifga ga ne SD-D7C4.gifsma ra ṇe SD-D7C4.gifsa rva trā nu ga te SD-D7C4.gifsvā SD-D5B4.gif

[0168c19] 置字句。

[0168c20] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ maṃ SD-D5B4.gif

[0168c20] 已下第四卷。


【經文資訊】大正藏第 18 冊 No. 0854 胎藏梵字真言
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,北美某大德提供
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo