Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T15n0655_001 佛說勝義空經 第1卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 15 冊 » No.0655 » 第 1 卷 ▲上一卷 ▼下一卷

 

No. 655

佛說勝義空經

[0806c27] 佛世尊一時在俱盧數國,與苾芻眾俱。

[0806c28] 佛告諸苾芻言:「諸有法門,我如前說;復有正法,名勝義空,汝等諦聽,極善作意,今為汝說。

[0807a01] 「諸苾芻!此中云何名勝義空?謂:眼生時而無少法有所從來;又眼滅時亦無少法離散可去。

[0807a03] 「諸苾芻!其眼無實,離於實法。以要而言:有業有報,作者不可得,此蘊既終,復他蘊攝;別法合集,因緣所生。耳、鼻、舌、身、意亦復如是。彼意生時,而無少法有所從來;又意滅時,亦無少法離散可去。

[0807a07] 「諸苾芻!彼意無實,離於實法,亦如前說,別法合集。此合集法,無實可得,因緣所生。此緣生者,所謂:無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六處、六處緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱,如是即一大苦蘊生。此所生法,無實可得,生已即滅。由是無明滅即行滅、行滅即識滅、識滅即名色滅、名色滅即六處滅、六處滅即觸滅、觸滅即受滅、受滅即愛滅、愛滅即取滅、取滅即有滅、有滅即生滅、生滅即老死憂悲苦惱滅,如是即一大苦蘊滅。如是等所說,是為勝義空。

[0807a18] 「諸苾芻!諸有法門,如前已說,今此正法,汝等當學。」

佛說勝義空經


【經文資訊】大正藏第 15 冊 No. 0655 佛說勝義空經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,北美某大德提供,黃金愛大德提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo