Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T14n0440_006 佛說佛名經 第6卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 14 冊 » No.0440 » 第 6 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

佛說佛名經卷第六

[0142b24] 「『◎南無堅城佛 南無見細佛 南無無畏德佛 南無生王佛 南無實語佛 南無稱上佛 南無擇智佛 南無不行威德佛 南無人華佛 南無遠離諸畏佛 南無能與無畏佛 南無金華佛 南無無畏作佛 南無不空見佛 南無寶華佛 南無六十寶作佛 南無寶精佛 南無金華佛 南無降伏王佛 南無善光佛 南無見義佛 南無大擇(丹釋)佛 南無妙無畏佛 南無大慈佛 南無不可降伏王佛 南無難勝佛 南無上首佛 南無法上佛 南無勝一切佛 南無高行佛 南無高稱佛 南無勝聖佛 南無星宿佛 南無識佛 南無商佛 南無聞名佛 南無大悲說佛 南無無量壽佛 南無無邊蓋光明勝佛 南無山積光明勝佛 南無無垢力三昧奮迅勝佛 南無一切功德王光明佛 南無火眾佛 南無須彌劫佛 南無堅自在王佛 南無梵吼聲佛 南無彌樓聚佛 南無善明(丹眼)佛 南無成就聚佛 南無離愚奮迅佛 南無無礙眼佛 南無寶幢佛 南無釋迦牟尼佛 南無功德勝藏佛 南無難勝佛 南無樂說莊嚴佛 南無勝藏積吼王佛 南無無邊功德寶莊嚴威德王劫佛 南無功德寶勝威德王劫佛 南無樂說一切法莊嚴勝佛 南無無(丹有邊)樂說相佛 南無千雲吼聲王佛 南無金上光明勝佛 南無種種威德王光明勝佛 南無覺(丹本有王) 南無清淨金虛空吼莊嚴光明佛 南無一切法行威德奮迅光明佛 南無東方無邊功德寶福德莊嚴廣世界無垢清淨光明菩提分俱蘇摩不斷絕光明莊嚴光佛 南無南方樂說佛世界無邊功德寶樂說佛 南無西方光明世界普光佛 南無北方一切寶種種莊嚴世界無邊寶功德自在佛 南無東南方無憂世界離一切闇佛 南無西南方善可見世界大悲觀一切眾生佛 南無西北方住清淨無垢世界虛空無垢佛 南無東北方遠離闇世界光明莊嚴王佛 南無下方盧舍那光明世界憂波羅勝佛 南無上方莊嚴世界稱名聲佛 南無無垢劫無垢世界無垢光如來初成佛彼世界塵沙諸佛出世 南無無垢廣世界名成就善劫勝護如來初成佛彼世界塵沙諸佛出世

[0143a09] 「『南無東方阿閦佛 南無大不迷佛 南無香王佛 南無香上佛 南無南方寶幢佛 南無寶作佛 南無寶成佛 南無寶藏佛 南無寶月佛 南無金剛堅佛 南無金剛仙佛 南無金剛幢佛 南無東南方大彌留佛 南無彌留山佛 南無彌留王佛 南無彌留幢佛 南無彌留積佛 南無善彌留王佛 南無日藏佛 南無前後上佛 南無淨王佛 南無雞中幢王佛 南無大雞中佛 南無西方阿彌陀佛 南無阿彌幢佛 南無阿彌陀聲佛 南無阿彌稱佛 南無阿彌陀吼佛 南無阿彌積佛 南無阿彌陀勝上佛 南無阿彌陀師子佛 南無阿彌陀住持佛 南無阿彌陀勝佛 南無西南方日藏佛 南無日光明佛 南無無憂佛 南無離一切憂佛 南無佛智清淨業佛 南無盡作佛 南無(丹本有光)佛 南無大華佛 南無華王佛 南無華聲佛 南無盧舍那佛 南無北方妙鼓聲佛 南無妙鼓王佛 南無妙吼聲佛 南無離諸畏佛 南無無畏佛 南無無畏憂佛 南無日舌光明作佛 南無曼陀香佛 南無幢蓋佛 南無華上佛 南無西北方上首積佛 南無山勝積佛 南無海勝積佛 南無日上佛 南無清淨王佛 南無淨勝佛 南無日面佛 南無智幢王佛 南無光明佛 南無光明王佛 南無光明光佛 南無上方師子佛 南無師子王佛 南無師子上王佛 南無師子積佛 南無師子仙佛 南無仙王佛 南無(丹本有華)仙佛 南無仙光佛 南無仙捨敬佛 南無仙覺佛 南無大燈佛 南無然燈王佛 南無樂說山佛 南無燈譬喻佛 南無對治仙佛 南無覺淨(丹諍)佛 南無對治佛 南無對恨佛 南無對治山佛 南無愛然燈佛 南無依止佛 南無東方阿閦佛 南無彌留幢佛 南無大彌留佛 南無彌留光佛 南無真聲佛 南無南方日月燈佛 南無大火聚佛 南無稱光佛 南無彌留燈佛 南無無邊精進佛 南無西方阿彌陀佛 南無阿彌陀幢佛 南無阿彌陀高佛 南無大火光明佛 南無大照佛 南無寶幢佛 南無香聚佛 南無上方大光明焰聚佛 南無火聲佛 南無難勝佛 南無日成就佛 南無羅網光佛 南無下方師子佛 南無稱(丹本有王)佛 南無威德佛 南無(丹本有頂)佛 南無法幢佛 南無法住持佛 南無東方梵聲佛 南無星宿王佛 南無香上佛 南無香光佛 南無大焰聚佛 南無寶種種華敷身佛 南無堅王佛 南無寶蓮華勝佛 南無見一切義佛 南無須彌劫佛 南無聲吼佛 南無智自在佛 南無威德自在佛 南無莎羅自在王佛 南無智勇猛佛 南無光自在佛 南無堅自在王佛 南無聲德佛 南無師子奮迅鬘佛 南無須彌山然燈王佛 南無香山佛 南無不可動佛 南無藥王佛 南無尋光佛 南無大焰積佛 南無勝藏佛 南無無心光明佛 南無毘留羅佛 南無蓮華佛 南無喜聚佛 南無栴檀佛 南無月光佛 南無驚怖幢佛 南無大修行佛 南無波頭摩生(丹王)佛 南無月勝佛 南無莎羅集佛 南無大莎羅集佛 南無幢(丹本有相)佛 南無淨命佛 南無金臺佛 南無愛見佛 南無金色色佛 南無須摩那光佛 南無妙蓮華劫億那由他百千萬佛同名一切菩提華佛 南無七百同名光莊嚴佛 南無三百同名大幢佛 南無十千同名莊嚴王佛 南無善發勝佛 南無日輪光明佛 南無普蓋佛 南無三昧奮迅佛 南無寶華勝佛 南無無邊足步佛 南無善香香王佛 南無善擇敵佛 南無須彌劫佛 南無功德王光明佛 南無普至光佛 南無金剛佛 南無尼彌佛 南無不可盡世界(丹本有切)色佛 南無袈裟幢世界山自在王佛 南無堅幢世界智勝山王佛 南無一切香舉世界勝華藏佛 南無金剛摩尼世界金剛藏光明勝佛 南無智成就世界智幢佛 南無意(丹昧)世界普照佛 南無波頭摩首世界佛勝佛 南無鏡輪世界金剛幢佛 南無光明清淨力世界日藏佛 南無安樂世界最力佛 南無阿閦佛 南無寶幢佛 南無無量光佛 南無妙聲佛 南無寶俱蘇摩功德海琉璃歌那伽山真金光明勝佛 南無釋迦牟尼佛 南無寶焰佛 南無金作蓋山佛 南無毘婆尸佛 南無光尸棄佛 南無毘舍浮佛 南無拘留孫佛 南無拘那含佛 南無迦葉佛 南無三昧手勝佛 南無無垢奮迅菩薩』

[0144a07] 「若善男子、善女人,受持是佛菩薩名,超越世間三十劫。

[0144a09] 「『南無日輪光明勝佛 南無日光明菩薩』

[0144a10] 「若人受持是佛菩薩名,超越世間千劫。

[0144a11] 「『南無普寶蓋佛』

[0144a12] 「若善男子,受持是佛名,是人超越世間四大劫,常現諸佛菩薩前生,不復作五逆罪。

[0144a14] 「『南無三昧勝奮迅佛』

[0144a15] 「若善男子,受持是佛名,得千三昧,超越世間無量千劫,同彌勒菩薩功德。

[0144a17] 「『南無寶俱蘇摩身光明勝佛』

[0144a18] 「若人受持讀誦是佛名,超越世間不可數劫。

[0144a19] 「『南無最勝波頭摩奮迅勝佛』

[0144a20] 「若人受持是佛名,超越世間四十劫。

[0144a21] 「『南無無量香勝王佛』

[0144a22] 「若善男子,受持是佛名,超越世間無量劫,常得宿命。

[0144a24] 「『南無寶華奮迅如來』

[0144a25] 「若人受持讀誦是佛名,得千三昧,諸眾生歸命,是人為諸佛如來所讚歎,是人超越世間千劫,不久轉法輪。

[0144a28] 「『南無大光明如來』

[0144a29] 「若善男子,受持是佛名,超越世間四十劫。

[0144b01] 「『南無寶藏佛』

[0144b02] 「若善男子,受持是佛名,超越世間六十劫。

[0144b03] 「『南無寶勝佛』

[0144b04] 「若善男子,受持是佛名,若復有人,捨七寶如須彌山,以用布施,及恒河沙世界,若復有人,受持讀誦是佛名,此福勝彼。

[0144b07] 「『南無名降伏魔人勝佛 南無降伏貪人自在佛 南無降伏瞋人勝佛 南無降伏癡自在佛 南無降伏染魔人勝佛 南無降伏恨自在佛 南無降伏嫉人勝佛 南無降伏諂曲自在佛 南無降伏邪見人勝佛 南無降伏戲自在佛 南無法清淨人勝佛 南無業勝得名自在佛 南無如意通清淨得名人勝佛 南無起施得名自在佛 南無起持戒清淨得名人勝佛 南無起忍辱得名自在佛 南無起精進得名人勝佛 南無施思惟得名自在勝佛 南無起(丹本有持)戒思惟得名人勝佛 南無法忍辱思惟得名自在佛 南無起思惟精進得名人勝佛 南無起禪成就自在佛 南無起般若得名人勝佛 南無禪思惟得名自在佛 南無般若思惟得名人勝佛 南無行不可思議得名自在勝佛 南無行不可思議得名人勝佛 南無行起得名自在佛 南無總持智清淨光明人勝佛 南無總持色清淨得名自在佛 南無總持兩(丹雨)清淨得名人勝佛 南無陀羅尼性清淨自在勝佛 南無陀羅尼稱清淨得名人勝佛 南無陀羅尼施清淨得名自在(丹勝)佛 南無空行得名人勝佛 南無空無我得名自在佛 南無眼光明人勝佛 南無耳光明人自在佛 南無鼻光明人勝佛 南無舌光明自在佛 南無身光明人勝佛 南無心光明自在佛 南無色光明人勝佛 南無聲光明自在佛 南無降伏香人勝佛 南無味光明自在佛 南無觸光明人勝佛 南無法光明自在佛 南無焰光明人勝佛 南無讚歎光明自在佛 南無火光明人勝佛 南無風光明自在佛 南無光光明人勝佛 南無事光明自在佛 南無世光明人勝佛 南無拔苦自在佛 南無陰光明人勝佛 南無戒光明自在佛 南無不二光明人勝佛 南無生光明自在佛 南無聲光明人勝佛 南無地華光明自在佛 南無鬘光明人勝佛 南無香蓋光明自在佛 南無依光明人勝佛 南無成就義佛 南無無畏王佛 南無不動佛 南無觀世自在佛 南無無量命佛 南無尼彌佛 南無焰彌留佛 南無金剛佛 南無初出日然燈月華寶波頭摩金光明身盧舍那放無礙寶光明照十方世界王佛 南無降伏龍佛 南無善調心佛 南無寶聚佛 南無火首佛 南無焰積佛 南無一切光明佛 南無日光佛 南無不可思議佛 南無無邊精進佛 南無無邊思惟佛 南無金色華佛 南無善香香佛 南無(丹本有無)諍行佛 南無無漏佛 南無無邊智佛 南無賢身佛 南無賢(丹本有相) 南無(丹本有遍)見佛 南無無邊威德佛 南無次佛 南無堅安隱佛 南無莎羅佛 南無得名佛 南無波頭摩勝佛 南無稱蓮華佛 南無華佛 南無莊嚴佛 南無奮迅佛 南無善見佛 南無善敵對佛 南無善護世佛 南無無邊威德佛 南無第一勝佛 南無善行佛 南無無量威德佛 南無妙勝佛 南無勝供養佛 南無火奮迅智聲自在王佛 南無電光佛 南無照一切佛 南無不可思議佛 南無無量色佛 南無無量光佛 南無善光華敷身佛 南無須彌山波頭摩勝王佛 南無求名發聲修行佛 南無一切寶摩尼王放光明佛 南無無垢焰稱成就王佛 南無香寶光明佛 南無離諸煩惱佛 南無善智佛 南無善見佛 南無寶山莊嚴佛 南無慈行佛 南無閻浮檀幢佛 南無無邊智佛 南無無量威德佛 南無大稱佛 南無寶稱佛 南無火光明佛 南無大光明佛 南無電照光明佛 南無一切種照佛 南無不可量佛 南無日光佛 南無月光佛 南無功德海佛 南無具足功德佛 南無上行佛 南無無畏佛 南無師子幢佛 南無帝釋幢佛 南無火幢佛 南無善眼佛 南無莊嚴王佛 南無放光明光佛 南無無邊光佛 南無妙光佛 南無普護增上佛 南無雲自在佛 南無自在幢佛 南無日燈佛 南無最上佛 南無善生佛 南無無邊不可思議威德佛 南無普眼佛 南無波頭摩上佛 南無妙去佛 南無月起佛 南無燈明佛 南無不厭足身佛 南無彌留幢佛 南無寶幢佛 南無火焰聚佛 南無自在幢佛 南無寶火佛 南無栴檀香佛 南無不定光明波頭摩敷身佛 南無無邊稱功德光明佛 南無薝蔔色佛 南無無量光(丹有德)佛 南無快光明波頭摩敷身佛 南無出須彌山波頭摩王佛 南無星宿劫二萬同名光作佛 南無二萬同名盧舍那佛 南無二萬同名釋迦牟尼佛 南無同名帝釋日太白星宿無量百千萬不可數佛』

[0145b07] 「善男子,應歸命諸菩薩。

[0145b08] 「『南無普賢菩薩 南無文殊師利菩薩 南無無垢稱菩薩 南無地藏菩薩 南無虛空藏菩薩 南無觀世音菩薩 南無大勢至菩薩 南無香象菩薩 南無大香象菩薩 南無藥王菩薩 南無藥上菩薩 南無金剛藏菩薩 南無解脫月菩薩 南無彌勒菩薩 南無奮迅菩薩 南無無所發菩薩 南無陀羅尼自在王菩薩 南無無盡意菩薩 南無堅意菩薩 南無日藏菩薩

[0145b17] 「『歸命如是等無量無邊菩薩。

[0145b18] 「『南無東方九十九億百千萬同名梵勝菩薩 南無南方九十九億百千萬同名不隣陀羅菩薩 南無西方九十九億百千萬同名大功德菩薩 南無北方九十九億百千萬同名大藥王菩薩

[0145b23] 「『歸命如是等十方世界無量無邊菩薩。』

[0145b24] 「復次,應稱辟支佛名。

[0145b25] 「『南無阿利多辟支佛 南無婆梨多辟支佛 南無多伽樓辟支佛 南無稱辟支佛 南無見辟支佛 南無愛見辟支佛 南無覺辟支佛 南無乾陀羅辟支佛 南無無妄辟支佛 南無梨沙婆辟支佛 南無聞辟支佛 南無智身辟支佛 南無毘耶離辟支佛 南無俱薩羅辟支佛 南無婆藪陀羅辟支佛 南無無毒淨心辟支佛 南無實無垢辟支佛 南無福德辟支佛 南無黑辟支佛 南無唯黑辟支佛 南無直福德辟支佛 南無識辟支佛 南無香辟支佛 南無有香辟支佛 南無見人飛騰辟支佛 南無可波羅辟支佛 南無秦摩利辟支佛 南無月淨辟支佛 南無善智辟支佛 南無修陀羅辟支佛 南無善法辟支佛 南無應求辟支佛 南無[髟/甘](丹鬘)求辟支佛 南無大勢辟支佛 南無修行不著辟支佛 南無難捨辟支佛 南無實辟支佛 南無不可比辟支佛 南無歡喜辟支佛 南無喜辟支佛 南無隨喜辟支佛 南無十二婆羅墮辟支佛 南無十同名婆羅辟支佛 南無火身辟支佛 南無同名菩提辟支佛 南無摩訶男辟支佛 南無心上辟支佛 南無髮淨辟支佛 南無善快辟支佛 南無違陀辟支佛 南無吉沙辟支佛 南無憂波吉沙辟支佛 南無斷有辟支佛 南無憂波支羅辟支佛(丹無上支) 南無斷愛辟支佛 南無施婆羅辟支佛 南無轉覺辟支佛 南無去垢辟支佛 南無高去辟支佛 南無阿悉多辟支佛 南無無漏辟支佛 南無憍慢辟支佛 南無盡憍慢辟支佛 南無親辟支佛 南無得脫辟支佛 南無無垢辟支佛 南無獨辟支佛 南無雞晝辟支佛 南無能作憍慢辟支佛 南無退辟支佛 南無不退去辟支佛 南無尋辟支佛 南無善吉辟支佛 南無不可心辟支佛 南無善住辟支佛 南無無比辟支佛 南無無憍慢辟支佛 南無劬多辟支佛 南無斷愛辟支佛 南無耳辟支佛 南無心得解脫辟支佛 南無憂波耳辟支佛 南無吉辟支佛 南無差摩辟支佛 南無遮羅辟支佛 南無憂波遮羅辟支佛 南無梨沙婆辟支佛 南無菩莎他淨辟支佛 南無善香擔辟支佛 南無阿沙羅辟支佛 南無憂婆沙羅辟支佛 南無波頭辟支佛 南無善賢辟支佛 南無賢德辟支佛 南無須摩辟支佛 南無輸那辟支佛 南無留闍辟支佛 南無憂波留闍辟支佛 南無弗沙辟支佛 南無牛齒辟支佛 南無漏盡辟支佛 南無最後身辟支佛

[0146a15] 「『歸命如是等無量無邊辟支佛。

[0146a16] 「『南無無垢光明佛 南無功德寶光明佛 南無精進力成就佛 南無清淨光佛 南無解脫一切縛佛 南無波頭摩藏勝佛 南無得無障礙力解脫佛 南無不怯弱十稱香佛 南無盧舍那光明佛 南無寶聚佛 南無法幢懸佛 南無破一切曀佛 南無普光明莊嚴照作佛 南無光明作佛 南無大焰佛 南無無邊行功德佛 南無法功德雲然燈佛 南無然燈炬王佛 南無破一切眾生闇勝佛 南無妙見佛 南無妙勝佛 南無妙聞佛 南無山峯佛 南無金聖佛 南無飲甘露佛 南無無量光明佛 南無寶雞頭佛 南無無邊毘尼勝王佛 南無電照光明羅網佛 南無成就無量功德佛 南無無量樂說境界佛 南無智勝放光明佛 南無降伏電日月作光佛 南無普句素摩勝奮迅功德積佛 南無功德王光佛 南無善月佛 南無光莊嚴王佛 南無賒捨施雞頭佛 南無福德光佛 南無普光上勝山王佛 南無善住摩尼山王佛 南無斷一切煩惱佛 南無釋迦牟尼佛 南無破碎金剛堅固佛 南無寶熾佛 南無龍自在王佛 南無勇猛仙佛 南無寶月佛 南無離垢佛 南無無垢佛 南無勇猛得佛 南無淨佛 南無梵德佛 南無婆樓那佛 南無婆樓那天佛 南無賢勝佛 南無栴檀勝佛 南無力士佛 南無歡喜威德勝佛 南無光明勝佛 南無無憂勝佛 南無句素摩勝佛 南無波頭摩樹提奮迅勇(丹勝)佛 南無財勝佛 南無念勝佛 南無善說名勝佛 南無因陀羅雞頭幢佛 南無步勝佛 南無善覺步勝佛 南無善步去佛 南無普照莊嚴勝佛 南無寶華步佛 南無寶波頭摩善住山自在王佛 南無光明幢火眾生莊嚴光王佛 南無妙平等法界智起聲佛 南無廣福德藏普光明照佛 南無普照大應羅網盧舍那佛 南無盧舍那華眼電光佛 南無最勝大師子意佛 南無到法界勝光盧舍那王佛 南無常無垢功德遍至稱佛 南無日華勝王佛 南無法自在智幢佛 南無廣喜無垢威德梵聲佛 南無根本勝善導師佛 南無智力佛 南無彌樓威德佛 南無願清淨月光佛 南無法海願出聲光佛 南無寶功德相莊嚴作光佛 南無妙聲地主天佛 南無勝進寂去佛 南無見眾生歡喜佛 南無不動深光明盧舍集慧佛 南無普放光明不可思議王佛 南無平等妙功德威德佛 南無速光明梵眼佛 南無解脫精進日光明佛 南無普法身覺慧佛 南無普門照一切眾生門見佛 南無迦那迦無垢光明日焰雲佛 南無因陀羅光明疑幢佛 南無一切地處無垢月佛 南無覺虛空平等相佛 南無十方廣應雲幢佛 南無平等不平等盧舍那佛 南無害心悲解脫空王佛 南無成就一切義須彌佛 南無不空步照見佛 南無妙吼勝佛 南無第一自在通王佛 南無不可思議功德盧舍那妙月佛 南無可信力幢佛 南無法界樹聲智慧佛 南無波頭摩光長善臂佛 南無不退功德海光佛 南無普生妙一切智速佛 南無師子光無量力智佛 南無見一切法清淨勝智佛 南無遠離一切憂惱佛 南無自在妙威德佛 南無金剛花火光佛 南無觀法界奮迅佛 南無然樹緊那羅王佛 南無然香燈佛 南無應王佛 南無如來功德普門見佛 南無一切法普奮迅王佛 南無廣化自在佛 南無法界解脫光明不可思議意佛 南無如來無垢光佛 南無盧舍那世間輪勝聲佛 南無波頭摩鬘無邊眼佛 南無喜樂成佛 南無一切智行境界慧佛 南無廣寂妙聲佛 南無虛空無垢智月佛 南無福德海厚雲相花佛 南無能作喜勝王(丹雲) 南無勝聲吼幢佛 南無觀眼奮迅佛 南無無盡智金剛佛 南無普眼日藏照佛 南無一切吼聲佛 南無無量智敷佛 南無一切福德彌樓上佛 南無根日威德佛 南無滿光明身光佛 南無地第一相花佛 南無雲無畏見佛 南無平等言語雞頭佛 南無實然燈王佛 南無堅精進奮迅成就義心佛 南無普照觀稱佛 南無慈光明稱勝佛 南無福德稱上勝佛 南無念一切眾生稱勝佛 南無須彌步稱勝佛 南無畢慚愧稱上勝佛 南無教化一切世間佛 南無離一切憂佛 南無離一切難佛 南無離一切世間佛 南無能轉胎佛 南無轉女佛 南無轉男女降伏佛 南無佛華勝上王佛 南無不空說名佛 南無善慧法通王佛 南無十方廣功德稱無盡樂佛 南無愛大智見不空聞名佛 南無無量力智勝佛 南無成就梵功德佛 南無香象佛 南無金剛密迹佛 南無善轉成就義佛 南無盧舍那化勝威德佛 南無常功德然燈去慧佛 南無到諸疑彼岸月佛 南無到法界無量聲慧佛 南無然燈勝光明佛 南無法界日光明佛 南無無邊無中功德海轉法輪聲佛 南無日不可思議智見佛 南無寶勝光明威德王佛 南無無盡功德妙莊嚴佛 南無不可量力普吼佛 南無普眼滿足然燈佛 南無勝功德炬佛 南無大龍聲佛 南無波頭摩師子座奮迅齊佛 南無智聚覺光佛 南無住持地善威德王佛 南無善住法然燈王佛 南無不空見生喜作佛 南無放身焰幢佛 南無清淨眾生行佛 南無一切德雲普光明佛 南無敷花相月智佛 南無第一光明金庭燎佛 南無觀一切法海無差別光明佛 南無化日佛 南無寶蓋勝盧舍那佛 南無善思惟佛 南無精進勝堅慧佛 南無敷花心波頭摩佛 南無清淨眼佛 南無月光自在佛 南無無盡法海寶幢佛 南無金剛波頭摩勝佛 南無廣俱蘇摩作佛 南無人自在幢佛 南無一切智輪照盧舍那佛 南無龍稱無量功德佛 南無寶功德鬘光佛 南無一切力莊嚴慧佛 南無寶焰須彌山佛 南無一切行光明勝佛 南無一切波羅蜜海佛 南無寶焰面門幢佛 南無成就切願光明佛 南無廣得一切法齊佛 南無光明羅網勝佛 南無寶山幢佛 南無無邊中智海藏佛 南無清淨一切義功德幢佛 南無一切通首王佛 南無無障礙一切法界盧舍那佛 南無勝三昧精進慧佛 南無無礙法界然燈佛 南無無礙法界須彌幢勝王佛 南無菩提分俱蘇摩作王佛 南無得世間功德大海佛 南無寶師子力佛 南無普智海王佛 南無波頭摩善化幢佛 南無無盡光明普門聲佛◎ ◎南無普功德雲勝威德佛 南無勝慧海佛 南無智月花雲佛 南無香光威德佛 南無普門見無障礙清淨佛 南無不可降伏法自在慧佛 南波頭摩光明敷王佛 南無大精進善智慧佛 南無堅王幢佛 南無不可降伏妙威德佛 南無精進德佛 南無一切功德勝心王佛 南無善成就無邊功德王佛 南無斷諸疑廣善眼佛 南無妙功德勝慧佛 南無過諸光明勝光明佛 南無須彌山然燈佛 南無無盡化善雲佛 南無無量光明化王佛 南無白(丹自)智梵行佛 南無師子眼焰雲佛 南無大海天焰門佛 南無覺佛智勝佛 南無無量味大聖佛 南無無垢速雲聞佛 南無滿法界盧舍那佛 南無金色華佛 南無大功德花敷無垢佛 南無照勝威德王佛 南無不住眼無垢佛 南無無礙莊嚴佛 南無法智差別佛 南無轉燈輪幢佛 南無法界輪佛 南無一切佛寶勝王佛 南無無邊光明智輪幢佛 南無無著智幢佛 南無師子佛 南無月智佛 南無智佛 南無日照佛 南無常放普光明舌功德海王佛 南無無邊光明法界莊嚴王佛 南無長臂佛 南無高見佛 南無無垢地平等光明世界普照十方光明聲吼虛空盧舍那佛 南無清淨花池莊嚴世界普門見妙光明佛 南無無邊功德住持世界無邊功德普光佛 南無彌留勝然燈世界普光明虛空鏡像佛 南無一切妙聲善愛聞世界喜樂見華火佛 南無妙聲莊嚴世界寶須彌山(丹本有然)燈佛 南無一切寶色莊嚴光明照世界善化法界聲幢佛 南無香藏金剛莊嚴世界金剛光明電聲吼佛 南無焰聲世界不可降伏力月佛 南無寶波頭摩間錯莊嚴無垢世界法城慧吼聲佛 南無能與樂世界十方世界廣稱名智燈佛 南無手無垢善無垢羅網世界師子光明滿足功德大海佛 南無妙華幢照世界大智敷花光明佛 南無無量莊嚴間錯世界高智種種花光明佛 南無無邊莊嚴世界普滿法界幢眼佛 南無寶晝普光莊嚴世界妙慧上首佛 南無鬘王世界作月光明幢佛 南無無垢藏莊嚴世界善覺梵威德佛 南無寶光明身世界一切種力虛空然燈佛 南無寶首瓔珞成就世界一切諸波羅蜜相大海威德佛 南無輪塵普蓋世界斷一切著喜作佛 南無寶鬘妙幢世界大稱廣功德吼照佛 南無不可思議莊嚴普莊嚴光明世界無差別智光明功德海佛 南無無盡光明擇幢世界無邊法界無垢光明佛 南無放寶焰花世界清淨寶鏡像佛 南無威德焰藏世界無障礙奮迅光明吼佛 南無寶輪平等光莊嚴世界普寶光明佛 南無栴檀樹鬘幢世界清淨一切念無礙光明佛 南無佛國土色輪善修莊嚴世界廣喜見光明智慧佛 南無微細光明莊嚴照世界法界奮迅善觀佛 南無無邊色形相世界無障礙智成就佛 南無普焰雲火然世界不退轉法輪吼佛 南無種種寶莊嚴清淨輪世界清淨色相華威德佛 南無究竟善修世界無障礙日眼佛 南無善作堅固金剛座成就勝世界過法界智身光明佛 南無十方莊嚴無障礙世界寶廣炬佛 南無差別色光明世界普光明花雲王佛 南無寶門種種幢世界普見妙功德光明佛 南無摩尼頂作鬘光明世界普十方聲雲(丹本有作)佛 南無自在摩尼金剛藏世界智勝須彌王佛 南無摩尼衣座成就勝世界施香光明功德寶莊嚴佛 南無華憂波羅莊嚴世界普智幢聲王佛 南無寶莊嚴種種藏世界一切法無畏然燈佛 南無香勝無垢光明世界普喜速勝王佛 南無日幢樂藏世界普門智盧舍那吼佛 南無香莊嚴快藏世界無量功德海光明佛 南無寶師子火光明世界法界電光佛 南無相快照世界無障礙功德稱解脫光明王佛 南無功德成就光明照世界清淨眼無垢然燈佛 南無種種香花勝莊嚴世界師子光明勝光佛 南無寶莊嚴平等光明世界廣光明智勝幢佛 南無種種光明鬘(丹髻)快世界金光明無量力日成就佛 南無放光句素摩沈淪世界香光明喜力堅固佛 南無光明清淨種種作世界光明力堅固佛 南無光明清淨種種作世界普光明大自在幢佛 南無句素彌多焰輪莊嚴世界喜海莊嚴功德稱自在王佛 南無地成就威德世界廣稱智海幢佛 南無放聲吼世界相光明月佛 南無金剛幢世界一切法海勝王佛 南無無量功德莊嚴世界無量眾生功德法住佛 南無光明照世界梵自在勝佛 南無生無垢光明世界妙法界勝吼佛 南無種種光明照然燈世界不可嫌力普光明幢佛 南無照平等光明世界無垢功德日眼佛 南無寶作莊嚴藏世界無障礙智普照十方佛 南無無塵世界無量勝行幢佛 南無清淨光明世界法界虛空平等光明照佛 南無寶藏波浪勝成就世界功德相雲勝威德佛 南無宮殿莊嚴幢世界盧舍那勝頂光明佛 南無鬘勝藏世界一切法無邊海慧佛 南無善化香勝世界相法化普光佛 南無快地色光世界善眷屬盧舍那佛 南無善作敷世界法行喜無盡慧佛 南無勝福德威德輪世界無垢清淨普光明佛 南無摩尼寶波頭摩莊嚴世界清淨眼花勝佛 南無焰地成就世界無量力成就慧佛 南無梵照世界虛空廣眼月佛 南無聲塵平等世界金色然彌樓然燈佛 南無寶色莊嚴世界智勝妙法界光明佛 南無金色善光明世界寶然燈普光明幢佛 南無盧舍那光明世界火勝花奮迅善照佛 南無寶月作藏世界無盡功德華威德佛 南無鏡光明照世界行力甘露吼聲佛 南無妙栴檀快月莊嚴世界(丹本有妙)法智慧(丹本有勝)威德光明佛 南無無邊功德聚集世界無邊精進明功德勝王佛 南無大莊嚴成就世界日燈王佛 南無波頭摩跋提世界普華佛 南無摩梨支世界盧舍那佛 南無清淨行世界那羅延花幢佛 南無有華世界波頭摩威德佛 南無有雲世界雷聲王佛 南無不可行世界薝蔔色佛 南無蓮華世界波頭摩勝佛 南無光幢世界光明王佛 南無無邊功德莊嚴光明世界莊嚴王佛 南無無量光明世界普賢佛 南無無邊功德寶作示現安樂世界無邊功德寶集示現安樂金色光明師子奮迅王佛 南無普寶間錯世界普光明妙勝山王佛 南無普無垢世界無垢稱王佛 南無清淨行世界普華

[0148c29] 「『如是諸世界中諸佛一切歸命,及彼菩薩摩訶薩一切大眾亦悉歸命。』」

佛說佛名經卷第六


【經文資訊】大正藏第 14 冊 No. 0440 佛說佛名經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,北美某大德提供,Xian 大德提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo