Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

N03n0002_007 犍度(第1卷-第10卷) 第7卷

CBETA 電子佛典集成 » 南傳 (N) » 第 3 冊 » No.0002 » 第 7 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

[P.253] 第七 迦絺那衣犍度

(一)

[0333a03] 爾時,佛世尊住舍衛城祇樹給孤獨園。爾時,波利邑比丘有三十人,皆住于林中,皆食乞食,皆著糞掃衣,皆唯有三衣。往舍衛城拜見世尊,時近入雨安居,但不及于舍衛城入雨安居,而途中于娑竭陀入雨安居。彼等疲勞而住雨安居,〔念:〕「世尊雖住距此六由旬近處,我等不得見世尊。」時,彼諸比丘經三月住雨安居已,而行自恣,雨水溢滿,泥水流出,衣服皆濕而彼等疲勞,詣舍衛城祇樹給孤獨園世尊住處。詣而敬禮世尊,坐于一面。

(二)

[0333a09] 佛世尊與諸客比丘互相致問是常法也。時,世尊言彼諸比丘曰:「諸比丘!堪忍否?滿足否?和合相喜而無爭,安樂住雨安居否?不困疲于乞食否?」「世尊!堪忍,世尊!滿足,我等和合相喜無爭,住雨安居無困疲于乞食。于此,我等三十人是波利邑比丘,欲來舍衛城拜見世尊,時近入雨安居,但不及于舍衛城入雨安居, [P.254] 乃于途中娑竭陀入雨安居。我等疲勞住雨安居,〔念:〕『世尊雖住距此六由旬近處,我等不得拜見世尊。』時,我等經三月住雨安居已,乃行自恣,雨水溢滿,泥水流出,衣服皆濕,疲勞行路而來。」

(三)

[0334a02] 時,世尊以此因緣說法,告諸比丘曰:「諸比丘!住雨安居比丘,許受迦絺那衣。諸比丘!汝等受迦絺那衣者,有五事相應〔許可〕,謂:〔食前食後〕不囑〔比丘〕而入聚落、離三衣而宿、別眾食、盡受須要量之衣、受衣者可持〔彼衣〕。諸比丘!汝等受迦絺那衣者,有如此五事相應。諸比丘!受迦絺那衣時,應如此為之:

(四)

[0334a07] 聰明賢能比丘應告僧伽言:『諸大德!請聽我言!僧伽得此迦絺那衣物,若僧伽機熟者,僧伽以此迦絺那衣物與某甲比丘,作迦絺那衣。此乃表白。諸大德!請聽我言!僧伽得此迦絺那衣物,僧伽以此迦絺那衣物,與某甲比丘,作迦絺那衣。以此迦絺那衣物與某甲比丘,作迦絺那衣,具壽聽者默然,不聽者請言。僧伽已以此迦絺那衣物與某甲比丘,作迦絺那衣。具壽聽故默然,我如此了知。』

(五)

[0334a12] 諸比丘!如此為成受迦絺那衣者,如此為不成受。諸比丘!如何為不成受迦絺那衣耶?唯作輾治不成受迦絺那衣,唯作浣洗不成受迦絺那衣,唯作衣計量不成受迦絺那衣,唯作裁斷不成受迦絺那衣,唯安緣邊不成受迦絺那衣,唯作假綴不成受迦絺那衣,唯作綴合不成受迦絺那衣,唯作固縫不成受迦絺那衣,唯作重縫不成受迦絺那衣,唯作背縫不成受迦絺那衣,唯作合縫不成受迦絺那衣,唯作一染不成受迦絺那衣,豫待作迦絺那衣決定者不成受迦絺那衣,作〔與迦絺那衣預〕談者不成受迦絺那衣,唯作暫時物者不成受迦絺那衣,若延期者不成受迦絺那衣,〔以過 [P.255] 一夜而〕棄捨者不成受迦絺那衣,不相應者不成受迦絺那衣,無僧伽梨衣時不成受迦絺那衣,無鬱多羅僧衣時不成受迦絺那衣,無安陀會衣時不成受迦絺那衣;五條或過五條,不即日裁斷作緣時,為不成受迦絺那衣;異比丘作時,為不成受迦絺那衣;雖正受迦絺那衣,但境界外人隨喜者,如此為不成受迦絺那衣。諸比丘!如此者即為不成受迦絺那衣。

(六)

[0335a10] 諸比丘!如何為成受迦絺那衣耶?以新衣成者為成受迦絺那衣,以等新衣成者為成受迦絺那衣,以故衣成者為成受迦絺那衣,以糞掃衣成者為成受迦絺那衣,以落于市場〔門前成〕者為成受迦絺那衣,不決定豫待作迦絺那衣為成受迦絺那衣,不豫言與迦絺那衣為成受迦絺那衣,非作暫時物為成受迦絺那衣,不延期為成受迦絺那衣,〔過一夜〕不捨棄者為成受迦絺那衣,若相應為成受迦絺那衣,有僧伽梨衣時為成受迦絺那衣,有鬱多羅僧衣時為成受迦絺那衣,有安陀會衣時為成受迦絺那衣;五條或過五條,即日裁斷作緣時,為成受迦絺那衣;其人作時,為成受迦絺那衣;境界內隨喜受迦絺那衣者,如此為成受迦絺那衣。諸比丘!如此者,為成受迦絺那衣。

(七)

[0336a05] 諸比丘!如何為捨迦絺那衣耶?諸比丘!捨迦絺那衣有八事,謂:離去、〔衣〕成、決定〔不作〕、失、聞〔僧伽已捨迦絺那衣〕、斷期望、出境界、與〔僧伽〕共捨。

(一)

[0336a08] 有比丘受迦絺那衣,持已作之衣,念:『不還』而去,此比丘依去而捨迦絺那衣也。有比丘受迦絺那衣,持衣而去,往詣界外,念:『我于此處作衣,不還』而作衣,此比丘由〔衣〕成而捨迦絺那衣也。有比丘受迦絺那衣,持衣而去,往詣界外,念:『我不作衣,亦不還。』此比丘由決定〔不作〕而捨迦絺那衣也。有比丘受迦絺那衣,持衣而去,往詣界外,念:『我于此處作衣,不還』而作衣,當作衣時失去衣,此比丘由失而捨迦絺那衣也。

(二)

[0336a14] 有比丘受迦絺那衣,持衣,念:『還』而去,往詣界外作衣,作衣已,聞: [P.256] 『于彼住處捨迦絺那衣。』此比丘由聞以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,持衣而念:『還』而去,往詣界外作衣,作衣已,念:『還!還!』但于界外住時已過迦絺那衣期限,此比丘由過期限,以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,持衣而念:『還』而去,往界外作衣,作衣已,念:『還!還!』而〔還時〕適迦絺那衣期限至,此比丘與諸比丘共捨迦絺那衣也。

[0337a06] ———持〔迦絺那衣〕七事終———

(一)

[0337a07] 有比丘受迦絺那衣,受持已作之衣,念:『不還』而去,此比丘由去以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,受持衣而去,往詣界外,念:『我于此處作衣,不還』而作衣,此比丘由〔衣〕成以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,受持衣而去,往詣界外,念:『我不作衣,亦不還。』此比丘由決定〔不作〕,以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,受持衣而去,往詣界外,念:『我于此處作衣,不還』而作衣,當作衣時失去衣,此比丘由失以捨迦絺那衣。

(二)

[0337a13] 有比丘受迦絺那衣,受持衣已,念:『還』而去,往詣界外作衣,作衣已,聞:『于彼住處捨迦絺那衣。』此比丘由聞以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,受持衣已,念:『還』而去,往詣界外作衣,作衣已,念:『還!還!』于界外已過迦絺那衣期限,此比丘由過期限,以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,受持衣已,念:『還』而去,往詣界外作衣,作衣已,念:『還!還!』〔還時〕適迦絺那衣期限至,此比丘與諸比丘共捨迦絺那衣。

[0338a05] ———受持〔迦絺那衣〕七事終———

[P.257]

(一)

[0338a06] 有比丘受迦絺那衣,持未成衣而去,往詣界外,念:『我于此處作衣,不還』而作衣,此比丘由〔衣〕成而捨迦絺那衣……〔同第七 迦絺那衣犍度二。但將『持衣』改為『持未成衣』〕……諸比丘共捨迦絺那衣。

[0338a09] ———持〔迦絺那衣〕六事終———

(一)

[0338a10] 有比丘受迦絺那衣,受持未成衣而去,往詣界外,念:『我于此處作衣,不還』而作衣,此比丘由〔衣〕成,以捨迦絺那衣……〔同第七 迦絺那衣犍度三。但將『受持衣』改為『受持未成衣』〕……諸比丘共捨迦絺那衣。

[0338a13] ———受持〔迦絺那衣〕六事終———

(一)

[0338a14] 有比丘受迦絺那衣,持衣料而去,往詣界外,念:『我于此處作衣,不還』而作衣,此比丘由〔衣〕成以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,持衣料而去,往詣界外,念:『我不作衣,亦不還。』此比丘由決定〔不作〕以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,持衣料而去,往詣界外,念:『我于此處作衣不還』而作衣,正作衣時而失去,此比丘由失而捨迦絺那衣。

(二)

[0339a05] 有比丘受迦絺那衣,持衣料,念:『不還』而去,往詣界外,念:『我于此處作衣』而作衣,此比丘由〔衣〕成,以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,持衣料,念:『不還』而去,往詣界外,念:『我不作衣』,此比丘由發心〔不作〕,以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,持衣料,念:『不還』而去,往詣界外,念:『我 [P.258] 于此處作衣』而作衣,當作衣時而失去,此比丘由失以捨迦絺那衣。

(三)

[0339a10] 有比丘受迦絺那衣,持衣料躊躇于『還』或『不還』,未決定而去,往詣界外,念:『我于此處作衣,不還』而作衣,此比丘由〔衣〕成,以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,持衣料躊躇于『還』或『不還』,未決定而去,往詣界外,念:『我不作衣亦不還。』此比丘由決定〔不作〕,以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,持衣料躊躇于『還』或『不還』,未決定而去,往詣界外,念:『我于此處作衣,不還』而作衣,正作時而失去,此比丘由失以捨迦絺那衣。

(四)

[0340a02] 有比丘受迦絺那衣,持衣料,念:『還』時而去,往詣界外,念:『我于此處作衣,不還』而作衣,此比丘由〔衣〕成,以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,持衣料,念:『還』而去,往詣界外,念:『我不作衣,亦不還。』此比丘由決定〔不作〕,以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,持衣料,念:『還』時而去,往詣界外,念:『我于此處作衣,不還』而作衣,正作衣時而失去,此比丘由失以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,持衣料而念:『還』時而去,往詣界外作衣,作衣已,聞:『于彼住處捨迦絺那衣。』此比丘由聞以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,持衣料,念:『還』時而去,往詣界外作衣,作衣已,念:『還!還!』而于界外已 [P.259] 過迦絺那衣期限,此比丘由過期限,捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,持衣料,念:『還』時而去,往詣界外作衣,作衣已,念:『還!還!』而〔還時〕適迦絺那衣之期限至,此比丘與他比丘共捨迦絺那衣。

(一)

[0340a13] 有比丘受迦絺那衣,受持衣料而去……〔同第七 迦絺那衣犍度六(一)~(四)。但『持衣料』改為『受持衣料』〕……有比丘受迦絺那衣,持未成衣而去……〔同第七 迦絺那衣犍度六(一)~(四)。但『持衣料』改為『持未成衣』〕……有比丘受迦絺那衣,受持未成衣而去……〔同第七 迦絺那衣犍度六(一)~(四)。但『持衣料』改為『受持未成衣』〕……與比丘等共捨迦絺那衣。

[0341a04] ———持〔迦絺那衣〕誦品終———

(一)

[0341a05] 有比丘受迦絺那衣,期望衣而去,往詣界外而期望衣,不望而得,望而不得,念:『我于此處作衣,不還』而作衣,此比丘由〔衣〕成,以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,期望衣……念:『我不作衣,亦不還。』此比丘由決定〔不作〕,以捨迦絺那衣。……念:『我于此處作衣,不還』而作衣,正作衣而失去,此比丘由失而捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,期望衣而去,往詣界外,念:『我于此處望衣,不還』而期望衣時,斷衣之望,此比丘由斷衣之期望,而捨迦絺那衣也。

(二)

[0341a11] 有比丘受迦絺那衣,期望衣,念:『不還』而去,往詣界外期望衣,不望而得,望而不得,念:『我于此處作衣』而作衣,此比丘由〔衣〕成,以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣……念:『我不作衣。』此比丘由決定〔不作〕,以捨迦絺那衣。……念:『我于此處作衣』而作衣,正作衣時而失去,此比丘由失以捨迦絺那 [P.260] 衣。有比丘受迦絺那衣,期望衣,念:『不還!』往詣界外,念:『我于此處期待衣』而期望衣,斷衣之望,此比丘由斷衣之期望,以捨迦絺那衣。

(三)

[0342a03] 有比丘受迦絺那衣,期望衣,躊躇于『還』或『不還』,未決定而去,往詣界外期望衣,不望而得,望而不得,念:『我于此處作衣,不還』而作衣,此比丘由〔衣〕成,以捨迦絺那衣。……念:『我不作衣,亦不還!』此比丘由決定〔不作〕,以捨迦絺那衣。……念:『我于此處作衣,不還』而作衣,當作衣時而失去,此比丘由失以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,期望衣,躊躇于『還』或『不還』,未決定而去,往詣界外,念:『我于此處期待衣,不還』而期望衣,斷衣之望,此比丘由斷衣之期望而捨迦絺那衣。

[0342a10] ———非望十二事終———

(一)

[0342a11] 有比丘受迦絺那衣而期望衣,念:『還』而去,往詣界外期望衣,望而得,不望不得,念:『我于此處作衣,不還』而作衣,此比丘由〔衣〕成,以捨迦絺那衣。……念:『我不作衣,亦不還。』此比丘由決定〔不作〕,以捨迦絺那衣。……念:『我于此處作衣,不還』而作衣,正作衣時而失去,此比丘由失以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,期望衣,念:『還』時而去,往詣界外,念:『我于此處期待衣,不還』而望衣,斷衣之望,此比丘由斷衣之望,以捨迦絺那衣。

(二)

[0343a03] 有比丘受迦絺那衣,期望衣,念:『還』時而去,往詣界外,聞:『于彼 [P.261] 住處捨迦絺那衣。』念:『于彼住處捨迦絺那衣故,我于此處期待衣。』而望衣,望而得,不望而不得,念:『我于此處作衣,不還』而作衣,此比丘由〔衣〕成,以捨迦絺那衣。……念:『我不作衣,亦不還。』此比丘由決定〔不作〕,以捨迦絺那衣。……念:『我于此處作衣,不還』而作衣,正作衣時而失去,此比丘由失以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,望衣,念:『還』時而去,往詣界外,聞:『于彼住處捨迦絺那衣。』念:『于彼住處捨迦絺那衣故,我于此處期待衣,不還』而望衣,斷衣之望,此比丘由斷衣之望以捨迦絺那衣。

(三)

[0343a11] 有比丘受迦絺那衣,期望衣,念:『還』時而去,往詣界外望衣,望而得,不望而不得,令作衣,作衣已,聞:『于彼住處捨迦絺那衣。』此比丘由聞以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,期望衣,念:『還』時而去,往詣界外,念:『我于此處期待衣,不還』而望衣,斷衣之望,此比丘由斷衣之望以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣而期望衣,念:『還』時而去,往詣界外望衣,望而得,不望而不得,令作衣,作衣已,念:『還!還!』但已過迦絺那衣期限,此比丘由出境界以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,期望衣,念:『還』時而去,往詣界外望衣,望而得,不望而不得,令作衣,作衣已,念:『還!還!』迦絺那衣期限至,此比丘與比丘等共捨迦絺那衣。

[0344a06] ———望十二事終———

[P.262] 一〇

(一)

[0344a07] 有比丘受迦絺那衣,有事而去,往詣界外而生望衣念,不望而得,望而不得,念:『我于此處作衣,不還』而作衣,此比丘由〔衣〕成,以捨迦絺那衣。……念:『我不作衣,亦不還。』此比丘由決心〔不作〕,以捨迦絺那衣。……念:『我于此處作衣,不還』而作衣,當作衣時而失去,此比丘由失以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,有事而去,往詣界外,生望衣念,念:『我于此處期待衣,不還』而望衣,斷衣之期望,此比丘由斷衣之望,以捨迦絺那衣。

(二)

[0344a13] 有比丘受迦絺那衣,有事,念:『不還』而去,往詣界外,生望衣念,望衣,不望而得,望而不得,念:『我于此處作衣』而作衣,此比丘由〔衣〕成,以捨迦絺那衣。……念:『我不作衣。』此比丘由決心〔不作〕,以捨迦絺那衣。……念:『我于此處作衣』而作衣,當作衣時而失去,此比丘由失以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,有事,念:『不還』而去,往詣界外,生望衣念,念:『我于此處期待衣』而望衣,斷衣之期望,此比丘由斷衣之望,以捨迦絺那衣。

(三)

[0345a05] 有比丘受迦絺那衣,有事而躊躇于『還』或『不還』,未決定而去,往詣界外,生望衣念,望衣,不望而得,望而不得,念:『我于此處作衣,不還』而作衣,此比丘由〔衣〕成,以捨迦絺那衣。……念:『我不作衣,亦不還。』此比丘由決 [P.263] 心〔不作〕,以捨迦絺那衣。……念:『我于此處作衣,不還』而作衣,當作衣時而失去,此比丘由失以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,有事而躊躇于『還』或『不還』,未決定而去,往詣界外,生望衣念,念:『我于此處期待衣,不還』而望衣,斷衣之期望,此比丘由斷衣之望,以捨迦絺那衣。

[0345a12] ———有事十二事終———

一一

(一)

[0345a13] 有比丘受迦絺那衣,藏衣分,行走四方,至餘處,有諸比丘問:『汝于何處住雨安居耶?汝之衣分在何處耶?』彼言:『我于某甲住處住雨安居,我之衣分在彼處。』彼等言:『往持衣來,我等于此處為汝作衣。』彼往彼住處,問諸比丘言:『我衣分在何處耶?』彼等言:『汝之衣分乃此也,汝欲往何處耶?』彼言:『我往某甲住處,彼處諸比丘為我作衣。』彼等言:『且止!勿往!我等于此處為汝作衣。』彼念:『我于此處作衣,不還』而作衣,此比丘由〔衣〕成,捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣……乃至……此比丘決心〔不作〕,以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣……乃至……此比丘由失以捨迦絺那衣。

(二)

[0346a07] 有比丘受迦絺那衣,藏衣分而行走四方……『汝之衣分乃此也。』彼持衣往彼住處,途中有諸比丘,問:『汝往何處耶?』彼言:『我往某甲住處,彼處比 [P.264] 丘等為我作衣。』彼等言:『且止!勿往!我等于此處為汝作衣。』彼念:『我于此處作衣,不還』而作衣,此比丘由〔衣〕成,以捨迦絺那衣。……彼念:『我不作衣,亦不還。』此比丘由決心〔不作〕,以捨迦絺那衣。……念:『我于此處作衣,不還』而作衣,正作衣時而失去,此比丘由失以捨迦絺那衣。

(三)

[0346a13] 有比丘受迦絺那衣,藏衣分而行走四方……『汝之衣分乃此也。』彼持衣往彼住處,往彼住處而念:『我于此處作衣,不還』而作衣,此比丘由〔衣〕成,以捨迦絺那衣。……彼念:『我不作衣,亦不還。』此比丘由決心〔不作〕,以捨迦絺那衣。……念:『我于此處不作衣,亦不還』而作衣,當作衣時而失去,此比丘由失以捨迦絺那衣。

[0347a04] ———儲藏九事終———

一二

(一)

[0347a05] 有比丘受迦絺那衣,求安樂住處,持衣而去,念:『我往某甲住處,于其處得住安樂;若不得安樂者,則往某甲住處,于其處得住安樂;若不得安樂者,則往某甲住處,于其處得住安樂;若不得安樂者,則還。』往詣界外,念:『我于此處作衣,不還』而作衣,此比丘由〔衣〕成,以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,求安樂住處……念:『還!』往詣界外,念:『我不作衣,亦不還。』此比丘由決心〔不作〕,以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,求安樂住處……念:『還!』往詣界外,念:『我于此處作衣,不還』而作衣,當作衣時而失去,此比丘由失以捨迦 [P.265] 絺那衣。有比丘受迦絺那衣,求安樂住處……念:『還!』往詣界外作衣,作衣已,念:『還!還!』而于界外已過迦絺那衣期限,此比丘由過期限以捨迦絺那衣。有比丘受迦絺那衣,求安樂住處……念:『還!』往詣界外作衣,作衣已,念:『還!還!』而〔還時〕適迦絺那衣期限至,此比丘與比丘等共捨迦絺那衣。

[0348a02] ———安樂住處五事終———

一三

(一)

[0348a03] 諸比丘!迦絺那衣有二執受,有二非執受。諸比丘!何為迦絺那衣執受耶?住處執受與衣執受也。諸比丘!何為住處執受耶?諸比丘!此處有比丘,住其住處,或言『還』時,留戀而〔暫〕去,諸比丘!如此于住處執受也。諸比丘!何為衣執受耶?諸比丘!于此處有比丘,其衣或未作、或未成、或未斷衣之期望,諸比丘!如此衣執受也。諸比丘!如此迦絺那衣執受有二。

(二)

[0348a08] 諸比丘!何為迦絺那衣非執受耶?住處非執受與衣非執受也。諸比丘!何為住處非執受耶?諸比丘!于此處有比丘捨棄、厭離、放棄、無待言『不還』而去,諸比丘!如此于住處非執受也。諸比丘!何為衣非執受耶?諸比丘!于此處有比丘,其衣或已作、或已失、或已滅、或已燒、或已斷衣之期望,諸比丘!如此于衣非執受也。諸比丘!如此迦絺那衣非執受有二也。」

[0348a13] 此犍度有十二事,有一百十八說門。攝頌曰:

  比丘三十波利邑   沙竭陀住疲憊身
  住雨安居盡淋濕   往見勝者世間尊
  此處迦絺那衣事   五事相應一一明
  不囑.離衣.別眾食   但須受衣得則屬
  迦絺那者一門足   表白受成受不成
  [P.266] 輾治浣洗計量問   裁斷.安緣.假綴合
  固縫.重縫.與背縫   合縫.染及決定.談
  暫時.延期捨棄焉   不相應與無三時
  過五條而不作緣   異比丘正受界外
  隨喜時令不成受   迦絺那衣成受者
  佛陀如此說是義   新衣.等.故.糞掃衣
  市場前布不談之   不決定與非暫時
  不捨棄與非延期   相應以及有三衣
  五過五裁作緣時   人作界內正隨喜
  如上受迦絺那衣   捨.中一一有八事
  去.成.發心.失與聞   斷望.出界.共捨之
  持已作衣去不還   依去捨迦絺那衣
  持衣界外作不還   依成捨迦絺那衣
  持衣界外作不還   依發心捨迦絺衣
  持衣界外作不還   思惟此迦絺那衣
  當正作時即失去   依失捨迦絺那衣
  還持往界外作衣   作已聞言說捨之
  由聞捨迦絺那衣   還往界外令作衣
  作已期過未來歸   此由身出境界外
  而捨彼迦絺那衣   還往界外令作衣
  作已還來限正著   與他比丘等共捨
  迦絺那衣捨磊落   持與受持次七七
  去缺未成六次第   持往界外念令作
  已成發心.失三事   不還持往界外作
  已成.發心.失有三   次無決意有三類
  [P.267] 還來持往界外作   作與成捨未決三
  發心.失.聞.出境界   與他共生十五類
  受持.未成.及受持   此等四重總十五
  望.非望所用有三   亦分門類列其間
  知此乃依于理趣   三度十二有十二
  藏有九種安樂五   執受.非執受兩類
  如是如是依理趣   說攝頌已百十八


【經文資訊】漢譯南傳大藏經第 03 冊 No. 0002 犍度(第1卷-第10卷)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依漢譯南傳大藏經所編輯
【原始資料】CBETA OCR,智光法師提供,祥因法師提供
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo